You are here

“ปภ.” แจง ความเสียหาย พื้นที่เกษตรโดนท่วมกว่า 168,143 ไร่ "ชี้" น้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเกิน 2500ลูกบาศก์ต่อ/วินาที ท่วมกทม.

15 Sep 2012
< >

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถานการณ์สาธารณภัยประจําวันว่า สถานการณ์ปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 10 จังหวัด ได้แก่ จ.สุโขทัย พิษณุโลก นครสวรรค์ ชัยนาท สุพรรณบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ชัยภูมิ ลําปาง และระนอง รวม 42 อําเภอ 218 ตําบล 1,219 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 52,973 ครัวเรือน 136,650 คน พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 168,143 ไร่          สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ ปริมาตรน้ำในอ่าง รวม 46,409 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 66 น้อยกว่าปี 2554 จํานวน 11,538 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล 7,278 ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ 54) และอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ 5,932 ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ 62) ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อบต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด 129.5 มิลลิเมตร รองลงมาเป็น อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 103.2 มม. เทศบาลตำบลละอุ่น จ.เพชรบุรี 77.5 มิลลิเมตร        ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ไหลผ่าน จ.นครสวรรค์ จํานวน 1,829 ลูกบาศก์เมตรวินาที ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท จํานวน 1,927 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เขื่อนพระรามหก จ.พระนครศรีอยุธยา จํานวน 195 ลูกบาศก์เมตร          ทั้งนี้ หากปริมาณน้ำเจ้าพระยาไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา เกิน 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทําให้น้ำท่วมที่ ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทําให้น้ำท่วมที่ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี อ.เมือง จ.อ่างทอง และหากเกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะทําให้น้ำท่วมที่ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท สองฝั่งเจ้าพระยาของ จ.สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล