You are here

"กทม."ออกมาตรการดูแลความปลอดภัยนักเรียนต้อนรับเปิดเทอม

11 May 2012
< >

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร  ผู้ว่าฯกทม. แถลงข่าว “กรุงเทพมหานคร ห่วงใย ความปลอดภัยนักเรียน”  ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  ก่อนการเปิดภาคเรียนว่า ในปีการศึกษา 2555 ที่กำลังจะเปิดภาคเรียนที่ 1 ในวันที่  23 พฤษภาคมนี้ สิ่งสำคัญที่ทางกทม.ตระหนักและมีความห่วงใยมากคือ ความปลอดภัยของนักเรียนในสังกัดกทม.ทั้ง 436 โรงเรียนที่มีนักเรียนกว่า 300,000 คน ซึ่งแม้ว่าที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้กำหนด 9 มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกทม.    พร้อมคู่มือโรงเรียนปลอดภัยให้โรงเรียนไว้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนแล้ว แต่เพื่อให้มาตรการด้านความปลอดภัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กทม.จึงได้เพิ่ม 7 มาตรการเร่งด่วน  ให้สำนักงานเขตและโรงเรียน ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในโรงเรียนดังนี้ 1. ตรวจสอบสภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา สำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ได้ติดตั้งหรือติดตั้งยังไม่แล้วเสร็จ  ให้เร่งรัดดำเนินการให้เสร็จโดยเร็ว  2.ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้งานได้อย่างปลอดภัยโดยเฉพาะโรงเรียนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในปีที่ผ่านมา 3.ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนดูแลกำกับยามให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงเรียนโดยเคร่งครัด 4. ให้ทุกโรงเรียนจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันที่ 21–22 พ.ค. 55 เพื่อให้นักเรียนปลอดภัยจากเชื้อโรคที่มาจากความสกปรก 5.ให้สำนักเทศกิจประสานกองบัญชาการตำรวจนครบาลจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจมาร่วมกับ เจ้าหน้าที่เทศกิจ ในการอำนวยความสะดวกและจัดการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน 6.ให้สำนักการจราจรและขนส่ง กทม. ตรวจสอบท่าเทียบเรือเพื่อปรับปรุงให้มีความมั่นคงแข็งแรง  และ 7. ให้สำนักการจราจรและขนส่ง และสำนักการศึกษา กทม. ทำการสำรวจและพิจารณาดำเนินการจัดหาหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนที่เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์และรถจักรยาน