You are here

กทม. “เร่ง” ให้ความรู้ การจัดการสารเคมีผู้ประกอบการ "หวัง" สร้างความปลอดภัยปชช.-สิ่งแวดล้อม

20 Jun 2012
< >

พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมผู้ประกอบการที่มีการจัดเก็บ สะสม ผลิตขนส่ง การใช้สารเคมีและอันตราย เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจ พร้อมทั้งหารือมาตรการในการป้องกันและเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาอุบัติภัยจากสารเคมี และวัตถุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างนั้น พญ.มาลินี กล่าวถึงกรณีการสำรวจพบผู้ประกอบการจำนวน 4,750 แห่ง ที่มีปัญหาการบริหารจัดการสารเคมี ซึ่งผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในเรื่องการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย ขาดมาตรการป้องกันตรายและแผนฉุกเฉิน อีกทั้งประสบการณ์ในช่วงน้ำท่วมเมื่อปลายปีที่ผ่านมา พบว่ามีปัญหาอุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายเกิดขึ้นโดยอาจก่อให้เกิดอุบัติภัยสารเคมี กระทบต่อสุขภาพและทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบของสถานประกอบการได้ ดังนั้น กทม.จึงได้เชิญผู้ประกอบการดังกล่าวมาร่วมประชุม เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความปลอดภัยของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่มีความเสี่ยงสูง พร้อมดำเนินงานตามแผนพัฒนาความปลอดภัยด้านเคมีวัตถุแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ได้แก่พัฒนาเครือข่ายข้อมูลข่าวสารเคมีแห่งชาติ พัฒนาระบบการจัดการและป้องกันอุบัติภัยจากสารเคมี รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพการจัดการของเสียวัตถุเคมีทั้งนี้ หลังจากที่กรุงเทพมหานครได้ทำการสำรวจและประเมินความเสี่ยงของสถานประกอบการที่มีการจัดเก็บสารเคมีดังกล่าว เข้าสู่ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อบริหารจัดการสารเคมีในฐานข้อมูลโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล ซึ่งคืบหน้าไปแล้วจำนวน 2871 ราย